Sikkerhet og beredskap er populære studier. Bildet er fra en beredskapsøvelse ved NORDLAB ved Nord universitet.

Vil du studere beredskap?

Flere universiteter og høgskoler tilbyr utdanningsløp rettet mot samfunnssikkerhet og beredskap.

Publisert Sist oppdatert

Mange utdanningsinstitusjoner har sett nytten av mer kunnskap om risikoanalyse og beredskap, og de tilbyr nå både korte og lengre studieforløp. I denne saken vil du finne en oversikt over studier ved universitet og høgskole du kan søke dersom du ønsker å lære mer om beredskap, sikkerhet og HMS.

I tillegg til disse studiene finnes det relevante fag både på videregående skole og fagskole, se utdanning.no.

Lenger ned i denne saken kan du lese litt mer utfyllende om noen av utdanningsløpene.

Frister

Dette er fristene som gjelder når du skal søke utdanning ved universitet og høgskole:

  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkere og studium.
  • 20. mars: Opplastingsfrist for deg som har søknadsfrist 1. mars.
  • 15. april kl. 23.59: Generell søknadsfrist.

Tabellen under er ikke fullstendig og skrivefeil kan forekomme. For en oppdatert oversikt over studieforløp, se Samordna opptak sine nettsider.

Beredskapsstudier

Navn på studie Studiested Studietype
Sikkerhetsledelse og kulturforståelseBIMaster
Beredskap og krisehåndteringHøgskolen i InnlandetBachelor
Risiko, sårbarhet og beredskapHøgskolen i InnlandetHalvårsstudium, deltid
KrisehåndteringHøgskolen i InnlandetÅrsstudium
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) – fordypning i beredskap og krisehåndteringHøgskolen i InnlandetMaster
Helse, miljø og sikkerhetNord universitetMaster og høyere
Kommunal beredskapssamvirkeNord universitetEtter- og videreutdanning
Master i beredskap og kriseledelseNord universitetMaster og høyere
Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelseNTNUToårig master
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)NTNUToårig master
Sikkerhet og driftsledelse, marin teknologiNTNUFordypning innen femårig master
CybersikkerhetNTNUBachelor, femårig master, toårig master og erfaringsbasert master
Organisasjon og ledelse, spesialisering i Sikkerhet, pålitelighet og vedlikeholdNTNUErfaringsbasert master
SamvirkeledelsePolitihøgskolenEtter- og videreutdanning
KrisekommunikasjonPolitihøgskolenEtter- og videreutdanning
Undervisning, trening og øvelsePolitihøgskolenEtter- og videreutdanning
Klimaendringer og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektivUniversitetet i StavangerÅrsstudium
Byplanlegging og samfunnssikkerhetUniversitetet i StavangerBachelor
TollUniversitetet i StavangerBachelor
TollUniversitetet i StavangerBachelor (etter- og videreutdanning)
Risikostyring og sikkerhetsledelseUniversitetet i StavangerMaster (erfaringsbasert)
Risk AnalysisUniversitetet i StavangerMaster
Sikkerhet og risikoanalyseUniversitetet i StavangerMaster (etter- og videreutdanning)
SamfunnssikkerhetUniversitetet i StavangerMaster
Ledelse med fokus på beredskapUniversitetet i Sørøst-NorgeÅrsstudium, etter- og videreutdanning
Samvirke og beredskapUniversitetet i Sørøst-NorgeEnkeltemne, etter- og videreutdanning
Øvelser i kriseberedskapUniversitetet i Sørøst-NorgeEnkeltemne, etter- og videreutdanning
Stabsarbeid i kriserUniversitetet i Sørøst-NorgeEnkeltemne, etter- og videreutdanning
Samfunnssikkerhet og beredskap, styring og strategiUniversitetet i Sørøst-NorgeEnkeltemne, masternivå
Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM)UiT Norges arktiske universitetMaster
Internasjonal beredskapUiT Norges arktiske universitetBachelor
Sikkerhet og beredskapUiT Norges arktiske universitetBachelor
SamfunnssikkerhetUiT Norges arktiske universitetMaster
Samfunnssikkerhet og miljøUiT Norges arktiske universitetMaster
Arktisk sikkerhetUNISTre masterkurs

Oppdatert 15.04.2024. Listen er ikke uttømmende.

PS! Ønsker du å skrive oppgave om industrivern? Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er positive til å bidra på masteroppgaver innenfor relevante temaer innen industrivern og egenberedskap. Kontakt oss på post@nso.no eller på tlf. 90 10 03 33.

 

Are K. Sydnes, professor og studieleder ved master i samfunnssikkerhet ved UiT Norges Arktiske universitet.

Master i samfunnssikkerhet – UiT Norges Arktiske universitet

Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå.

– Masterstudiet i samfunnssikkerhet har fokus på hvordan vi kan forebygge uønskede hendelser og bygge et mer robust samfunn, men samtidig etablere en beredskap til å håndtere kriser når de oppstår. Studiet gir en fordypning i teorier og metoder knyttet til sentrale tema som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, samt i samfunnet i sin helhet, sier Are K. Sydnes, professor og studieleder.

Et annet tema er hvordan organisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten både til ansatte, samfunnet og miljøet.

– Studentene vil lære å vurdere og analysere sikkerhet og risiko knyttet til ulike aktiviteter og samfunnsfunksjoner. De vil få kunnskap om hvordan man kan forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering, samt vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Gjennom risikoanalyser og tiltak innen helse, miljø og sikkerhet lærer de hvordan man kan håndtere ulike utfordringer. På studiet lærer studentene seg å anvende og vurdere bruken av teorier, metoder og analyseverktøy innen sikkerhet og beredskap, sier Are Sydnes.

Maria Sydnes, førsteamanuensis og studieleder ved CRCM ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) – UiT Norges Arktiske Universitet

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) er et nettbasert studium og har fokus på innovative læringsformer og en studentaktiv tilnærming. Studiet legges opp med blant annet videoforelesninger, digitale workshops, podcast, gaming og prosjektarbeid.

– Det innebærer at studentene i stor grad kan organisere sin egen studiehverdag. CRCM-studiet er dermed et fleksibelt tilbud og kan tas hel- eller deltid og fra alle deler av landet og verden for øvrig, sier Maria Sydnes, førsteamanuensis og studieleder for programmet, som startet opp høsten 2023. Hun melder om veldig bra søkertall ved oppstart høsten 2023.

COVID 19-pandemien, invasjonen av Ukraina, klimaendringer, cyberangrep og internasjonal terror er blant utfordringene som har satt samfunnssikkerheten høyest på dagsorden både for Norge og det internasjonale samfunnet. Det gir et økt behov for fagkunnskap for å forstå og bidra til å handtere de nye utfordringene en stilles overfor.

– CRCM skal bidra med en slik kunnskap gjennom fordypning i risiko og sikkerhetsstyring, internasjonal krisehandtering, klimaendringer, hvordan bygge resiliente samfunn, terrorisme, digital sikkerhet og migrasjon, sier Sydnes.

CRCM er et internasjonalt studie rettet mot både det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet. Det undervises på engelsk og studentene rekrutteres fra Norge og internasjonalt.

– Det gir studentene et bredere internasjonalt perspektiv på risiko- og krisehandtering, noe som det i større grad kreves med de internasjonale utfordringene Norge står overfor, sier Maria Sydnes.

May Grete Jørgensen Hass, UiT Norges arktiske universitet.

Internasjonal beredskap – UiT Norges Arktiske universitet

– Bachelorstudiet Internasjonal beredskap passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et internasjonalt nivå, sier studieveileder May Grete Jørgensen Hass ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet.

Studieprogrammet er et fulltidsstudium, tilrettelagt for deg som er i relevant arbeid ved at det er samlingsbasert, eller for deg som ønsker fagkunnskap innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Studiet har normalt tre samlinger per halvår. Samlingene varer vanligvis i en uke og foregår ved UiT campus Harstad eller ved Brann og redningsskolen på Fjelldal.

– Studiet lærer deg om lokal, nasjonal og internasjonal beredskap. Du lærer om risikovurdering, den politiske situasjonen i nordområdene, miljø- og klimaendringer og natur- og menneskeskapte katastrofer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser, sier Hass.

Studiet har emner i prosjektledelse, risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse, samt krisehåndtering og kommunikasjon.

Førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken ved Høgskolen i Innlandet

Krise- og beredskapsstudier ved Høgskolen i Innlandet

Arbeider du med sikkerhet og beredskap, og ønsker å avansere som leder innen fagfeltet? Eller har du allerede lederansvar innen privat eller offentlig virksomhet, og ønsker deg en tydelig faglig profil innen sikkerhet og beredskap?

– I begge tilfeller vil Høgskolen i Innlandets (HINN) studietilbud innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet være noe for deg. Det faglige innholdet hos HINN spenner fra sikkerhetsstyring og risikoanalyse, via samfunnssikkerhet, beredskapsplanlegging og kriseledelse, til ledelse i komplekse organisasjoner og kontekster. Vi har også emner innen krise, stress og mestring, internasjonal krisehåndtering, krisekommunikasjon, beredskap og etikk, og beredskapstrening og -øving, sier førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken.

Undervisningen er lagt opp samlingsbasert slik at det er mulig å følge studiet ved siden av jobb.

– De fleste av studentene våre tar studiene ved siden av jobb, innen brann, helse, politi og forsvar, samt vekter, kriminalomsorg, industri, kommuner og annen offentlig virksomhet, sier Bakken.

Professor i samfunnssikkerhet ved Universitet i Stavanger, Sissel Haugdal Jore.
Professor i samfunnssikkerhet ved Universitet i Stavanger, Sissel Haugdal Jore.

Master i samfunnssikkerhet – Universitetet i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger tilbys det fire masterstudier innenfor risiko- og sikkerhetsfag, inkludert en mastergrad i etter- og videreutdanning og et ph.d.-program i risikostyring og samfunnssikkerhet.

– I tillegg har vi to bachelorutdanninger: Byplanlegging og sikkerhet og toll, vareførsel og grensekontroll. Det undervises i mange ulike emner som faller inn under paraplyen risiko, sikring og samfunn, sier professor i samfunnssikkerhet ved UiS, Sissel Haugdal Jore.

Hun forteller at flere studenter i dag er opptatt av bredere samfunnsproblematikk innen klima, terrorisme, sammensatte trusler, digitalisering, byplanlegging og samfunnssikkerhet.

– Høsten 2023 var det 63 studenter som startet på en master i samfunnssikkerhet. 51 studenter tar masteren «risk analysis», som er en internasjonal master, og 48 studenter tar en bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet. På master i risikostyring og sikkerhetsledelse (EVU-masteren) er det 60 studenter som skal skrive masteroppgave i 2024. Vi har tatt opp et tilsvarende antall på grunnmodulen for våren 2024.

For studiet i toll, vareførsel og grensekontroll er det på etter og videreutdanningen 35 studenter, og på Toll, vareførsel og grensekontroll – bachelor er det tatt opp 41 studenter. 18 studenter er også tatt opp på klimaendringer og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

Roger Flage, professor og studieleder ved Universitetet i Stavanger.

Master i Risk Analysis – Universitetet i Stavanger

Master i Risk Analysis gir kompetanse innenfor alle aspekter av risikofag, herunder risikoanalyse og -vurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og -samstyring, policy relatert til risiko, og risikovitenskap.

– Sentrale temaer knyttet til sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering, sier Roger Flage, professor og studieleder.

Kjernen i studieprogrammet er et sett med emner som gir avansert kunnskap om konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere, håndtere og styre risiko.

– I tillegg kommer spesialiseringsemner og valgemner som gjør at profilen på studiet kan spisses basert på egne interesser, for eksempel emner innenfor anvendt risikoanalyse, terrorisme og sikring, og teknisk sikkerhet. Studieprogrammet kvalifiserer for en rekke ulike typer stillinger i både privat næringsliv og i offentlig sektor, for eksempel risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent, eller som leder, sier Flage.

Beredskap og kriseledelse – Nord universitet

Professor og programansvarlig for masterprogrammet ved Nord universitet Natalia Andreassen.

– Master i beredskap og kriseledelse ved Nord universitet er et erfaringsbasert samlingsbasert masterprogram på deltid som går over tre år. Dette programmet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhets- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet, sier Natalia Andreassen. Hun er professor og programansvarlig for masterprogrammet.

Undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjon over egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, fullskala Øvelse Nord og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB.

– Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Vi har en god kobling til beredskapsapparatet gjennom vårt forskningssamarbeid og pleier å invitere mentorer og gjesteforelesere for å øke praksis relevans, sier Andreassen, og legger til at inngående kunnskap om organisering av beredskapsapparatet, forståelse av samvirke, kriseledelse og beredskapsarbeid er viktige læringsmål i ulike emner og øvelser.

Jon Tømmerås Selvik, professor i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse (erfaringsbasert master) – Universitetet i Stavanger

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger er et erfaringsbasert masterprogram. Dette studiet passer for ansatte i både private og offentlige virksomheter som ønsker økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet.

– Risiko- og sikkerhet krever en tilnærming på flere nivåer og med ulike perspektiver. Dette erfaringsbaserte masterprogrammet er et tverrfaglig studium, og bygger på samarbeidet mellom de risiko- og sikkerhetsfaglige miljøene ved Universitetet i Stavanger, sier Jon Tømmerås Selvik, professor i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, og studentenes egne erfaringer blir tillagt stor vekt både i undervisningsform, prosjektarbeid, eksamen og den avsluttende masteroppgaven.

– Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre, som betyr at studentene kan ta ett eller flere av kursene før de bestemmer deg for å ta hele mastergraden. For 2024 er det 60 studenter som har meldt seg opp til å skrive masteroppgave i masterprogrammet, sier Selvik.

Beredskapsstudier på flere nivåer ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jarle Løwe Sørensen, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Handelshøyskolen.

– Uønskede hendelser rammer oftere og oftere på tvers av sektorielle, geografiske og administrative ansvarsområder. Vi står nå i en farligere internasjonal sikkerhetspolitisk situasjon enn vi har gjort på flere tiår, vi merker effekten av klimaendringene og vi har akkurat vært igjennom en global pandemi. For å løse fremtidens utfordringer så må vi jobbe sammen og dele kunnskap og erfaringer, sier Jarle Løwe Sørensen, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Handelshøyskolen og faglig ansvarlig for beredskapsstudiene.

På USN Handelshøyskolen vil du også finne kurs som kombinerer det beste fra teori og praksis.

– Vår etter- og videreutdanningsportefølje tilbyr emner som tar for seg strategisk ledelse, risikoanalyse, samvirkeutvikling, øvelser og stabsarbeid. Våre forelesere har lang praktisk erfaring fra beredskapsarbeid i tillegg til å forske på feltet. Vi tilbyr studier både på bachelor- og masternivå og også korte kurs uten studiepoeng, sier Sørensen.

Studiene er samlingsbasert og passer for alle som jobber med, eller har en interesse for, beredskap i offentlig privat og frivillig sektor, og de kan søkes helt frem til oppstart.

Samfunnssikkerhet og beredskap – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Samfunnssikkerhet og beredskap er fra og med i år ett av de nye tematiske tverrfaglige satsningsområdene for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Denne tverrfagligheten er gjenspeilet i at mange studieprogrammer innen teknologi og samfunnsvitenskapene tilbyr sikkerhetsemner. Dette inkluderer både fulle studieprogram om sikkerhet og mulighet til å spesialisere seg i en sikkerhetsretning innen et studieprogram. Det som skiller studietilbudene ved NTNU fra andre norske tilbud er det teknologiske og naturvitenskaplige profilen. Sikkerhetsemner og -programmer tilbys innen bachelor-, master- og erfaringsbaserte programmer. Hvert år uteksamineres flere hundre studenter med sikkerhetskunnskap og -kompetanse, sier Eirik Albrechtsen, professor i sikkerhetsstyring, NTNU.

Powered by Labrador CMS