Revidert versjon av Redningshåndboka er ute på høring

Frist for å komme med innspill er 31. mai.

Publisert

Håndbok for redningstjenesten skal komme i revidert utgave. Det skriver Hovedredningssentralen på sine nettsider.

Revisjonsarbeidet har vært utsatt grunnet koronapandemien, men høsten 2022 ble det besluttet at redningshåndboken skulle revideres. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for dette arbeidet. Arbeidsgruppen har jobbet med revisjonen i overkant av et år, og har bestått av:

Bente Asphaug (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF)/Nasjonalt redningsfaglig råd)

  • Tomas Ringen (Hovedredningssentralen)
  • Per Magne Tveitane (Helsedirektoratet)
  • Ole Edvard Nordhelle (Helsedirektoratet)
  • Trude Mikkelrud Torp (Politidirektoratet, redaktør)
  • Vidar Aaker (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
  • Kristian Fredrik Nygård (Redningsselskapet)
  • Vegard Standahl Olsen (Norsk Folkehjelp)
  • Yngvi Eggertsson (FORF/Røde Kors)
  • Kaare Johan Finbak (Norske Redningshunder)
  • Per Olaf Torkildsen (Hovedredningssentralen, prosjektleder)

Arbeidsgruppen har også fått bidrag fra Øyvind Børli Solaker (Forsvarets operative hovedkvarter).

Direktør ved Hovedredningssentralens ga arbeidsgruppen et mandat, og gjengis følgende:

«Arbeidsgruppen skal legge til grunn det formatet som er valgt og foreslå en faglig oppdatering og revisjon av innholdet. Utover dette skal arbeidsgruppen se om det er behov for å tilføre håndboken nye emner. En hensiktsmessig arbeidsform kan være at man i første fase går gjennom de ulike kapitlene og får en oversikt over endringer som har skjedd i perioden, og at man videre identifiserer behov for nye områder som bør beskrives inn håndboken.»

Utkast til revidert Håndbok er forelagt Nasjonalt Redningsfaglig Råd og behandlet i rådsmøte i april 2024.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med revisjonen blant annet illustrasjoner og bilder, i tillegg til språkvask og korrektur.

Arbeidsgruppen ber om tilbakemelding på endringer eller tillegg, og imøteser forslag til tekst og eventuelt hvor det naturlig hører hjemme i redningshåndboken.

Frist for tilbakemelding er 31. mai 2024, og sendes pr e-post til redningshandboka@jrcc-stavanger.no

Powered by Labrador CMS