Det var færre som omkom på jobb i 2023, enn det har vært de siste årene. Selv om variasjonene er små, ser Arbeidstilsynet en svak nedadgående utvikling.

26 døde på jobb i 2023

I fjor døde 26 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. I industrien var det tre arbeidsskadedødsfall i 2023.

Publisert

I disse næringene skjer dødsfallene

Arbeidsskadedødsfallene i det landbaserte arbeidslivet i 2023 skjedde i ti ulike næringer. Dette refererer til næringen hvor den omkomnes arbeidsgiver er registrert.

  • Bygge- og anleggsvirksomhet: 6
  • Transport og lagring: 6
  • Varehandel, reparasjon av motorvogner: 4
  • Industri: 3
  • Jordbruk, skogbruk og fiske: 2
  • Bergverksdrift og utvinning: 1
  • Overnattings- og serveringsvirksomhet: 1
  • Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting: 1
  • Forretningsmessig tjenesteyting: 1
  • Undervisning: 1

Kilde: Arbeidstilsynet

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 26 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2023. Antall arbeidsskadedødsfall er omtrent på samme nivå som i 2022, hvor 27 arbeidstakere døde på jobb. Det skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

De siste ti årene er det kun i 2016 at antall omkomne har vært lavere enn i 2023. Da var det 25 arbeidsskadedødsfall. For tiårsperioden 2013–2022 er gjennomsnittet 32 arbeidsskadedødsfall per år.

– Alle skal være trygge på jobb

– Det var færre som omkom på jobb i 2023, enn det har vært de siste årene. Selv om variasjonene er små, ser vi en svak nedadgående utvikling. Vi håper det fortsetter i denne retningen, for 26 arbeidsskadedødsfall er 26 for mye, sier avdelingsdirektør Monica Seem ved avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna understreker viktigheten av å jobbe godt med sikkerhet på arbeidsplassene.

– Ett dødsfall er ett for mye. Det er gledelig at trenden går mot stadig tryggere arbeidsplasser, men vi kan ikke være fornøyd. Alle skal være trygge på jobben. Arbeidsgivere må være sitt ansvar bevisst, gjennom å kartlegge risiko og forebygge ulykker. Disse tallene viser at det ikke alltid blir fulgt godt nok opp, og at det for ofte får fatale følger. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet må styrkes for å komme nærmere nullvisjonen for dødsfall, sier Brenna.

Flest trafikkulykker, klemulykker og fall

De tre vanligste ulykkestypene i 2023 er trafikkulykker, klemulykker og fallulykker. Åtte personer omkom i trafikkulykker, seks omkom som følge av å bli klemt eller fanget og seks omkom i fallulykker.

– Trafikkulykker og fallulykker er to typer dødsulykker det har blitt flere av opp gjennom årene. Dette er bekymringsfullt, og viser at virksomhetene fortsatt har en del å jobbe med når det gjelder trafikksikkerhet og sikkert arbeid i høyden, sier Monica Seem i Arbeidstilsynet.

Ulykker i industrien

I transport og lagring ble det til sammenligning registrert seks arbeidsskadedødsfall også i 2022. Seks arbeidsskadedødsfall per år er også gjennomsnittet de fem siste årene. Fire av ulykkene i transport og lagring var trafikkulykker, én ulykke skjedde ved lasting og én skjedde ved reparasjon av en henger.

I næringen varehandel, reparasjon av motorvogner var det fire arbeidsskadedødsfall i 2023. Det var ingen arbeidsskadedødsfall i næringen i perioden 2020–2022. I 2023 omkom én person ved reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid av et transportbånd, én omkom i trafikkulykke på vei til et serviceoppdrag, én person omkom under et transportoppdrag da kjøretøyets lastebilkran traff en gangbro og én person omkom da en tårnkran veltet på kjøpesenteret der vedkommende jobbet.

Med tre arbeidsskadedødsfall ligger industrinæringen på gjennomsnittet for de fem foregående årene. De årlige variasjonene i næringen har vært på mellom ett og seks arbeidsskadedødsfall.

«Hva kan skje hos dere?»

Direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Knut Oscar Gilje, sier at han forventer at de industrivernpliktige virksomhetene har oversikt over de mulige alvorlige hendelsene som kan skje hos dem.

– Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) er opptatt av å følge opp industriens systematiske HMS-arbeid gjennom tilsyn og veiledning. Vi sier vi bidrar til å redde liv og arbeidsplasser. Vi ser spesielt på virksomhetens forståelse av risiko og håndtering av denne. For å kunne svare på vårt spørsmål: «Hva kan skje hos dere?» kreves det mer enn å vise til et kryss i en risikomatrise. Vi i NSO forventer at virksomheten har oversikt over hvor de mest alvorlige hendelsene kan skje og hvordan de kan skje. Dette danner grunnlag for beredskapsanalyser/-vurderinger. Da kan livsfarlige forhold avdekkes før de får alvorlige konsekvenser. Med riktig beredskap vil også alvorlige skader kunne håndteres slik at liv blir reddet, sier Gilje.

For mer informasjon om arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet, se statistikksidene på arbeidstilsynet.no.

Powered by Labrador CMS